Vyhledat:  
     
Skleněné nádoby - kalibrační válce
MENU ▼

Duflex, s.r.o.


Baška č.p. 503
739 01 Baška, Česká republika

IČ: 25843265

E-mail:
duflex@duflex.cz,   info@duflex.cz


Etický kodex - Duflex, s.r.o.

Společnost Duflex, s.r.o. (dále jen „Společnost“) se s vědomím důležitosti dodržování etických principů v oblasti podnikatelské činnosti zavazuje dodržovat základní standardy níže uvedené v kodexu:
• Společnost řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobré pověsti firmy a důvěry všech zainteresovaných stran v ní.

• Za prioritní znaky svého etického jednání vůči svým zákazníkům, dodavatelům, státnímu a veřejnému sektoru, jakož i konkurentům považuje odpovědnost, důvěryhodnost, spolehlivost a zákonné jednání; na těchto znacích a vlastní prosperitě vytváří svou image.

• Společnost dodržuje platný právní řád, respektuje veškeré dohodnuté smluvní podmínky, včetně termínové přesnosti, a platební disciplínu.

• V konkurenčním boji jedná svobodně v intencích evropských pravidel, počíná si rázně, ale čestně bez nekorektních praktik nekalé soutěže.

• V jednání s orgány státní správy dodržuje zákonnost a zásady čestného jednání, které nedovolují vznik možných konfliktů zájmů a korupce.

• Společnost respektuje důvěrnost informací a zachovává obchodní tajemství, nezneužívá neveřejné informace.

• Společnost odmítne zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu Duflex, s.r.o.

• Vztahy k zaměstnancům zakládá Společnost na úctě k důstojnosti každého člověka; snaží se vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. Pravidelně zajišťuje odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci ve sjednaných termínech.

• Zaměstnanci i osoby mimo společnost mohou vyslovit své mínění o jednání společnosti nebo jejích zaměstnanců, která považují za neetická (prostřednictvím schránky v provozovně nebo e-mailu: duflex@duflex.cz nebo pošty na adresu: Duflex, s.r.o. Baška č.p. 503, 739 01 Baška). Vedení společnosti se zabývá všemi podněty v souvislosti s porušením tohoto Etického kodexu a zajišťuje přijetí odpovídajících nápravných opatření.

• Společnost finančně i hmotně podporuje sport mládeže, znevýhodněné skupiny i neziskové a zájmové organizace.

• Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí a snaží se o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí.

Schváleno vedením společnosti v Bašce dne 1.6.2009
Všechna práva vyhrazena / © 2013 Duflex s.r.o. / realizace nextWEB / admin